FE / TVŮRCE HUMUSU

Archiv blogu, který jsem psal v letech 2016–2019

Kázání Petra Pivoňky z neděle 22. 10. 2017

… cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je‐li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.
(Fp 4)

V neděli bylo u nás v kostele kázání, kde farář Petr Pivoňka otevřeně reaguje na současnou politickou situaci. Rád bych ho s vámi sdílel. Ať už jste věřící, či ne, ať už jste křesťané, nebo máte jinou cestu, je tam spousta silných myšlenek, které mají obecnou platnost.

Kdyby vás to třeba zaujalo, budu rád, když mi napíšete, co si o tom myslíte.

S láskou
FE

Kázání Petra Pivoňky
Evangelický kostel Zlín, neděle 22. 10. 2017

 

Filipským 4 (4–9):

Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!

Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.

O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.

Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.

 

Sestry a bratři,

přiznám se, že jsem tento text vybral pro tuto neděli záměrně. Myslel jsem na něj už dříve, ale právě teď mi přijde pro nás příhodný.

Svět v době apoštola Pavla nebyl lepší. Ani politicko-společenská situace nebyla lepší a jednodušší. Ani vláda, která ho uvrhla do vězení pro jeho víru a svobodu slova nebyla rozhodně lepší než ta, která nás tu čeká. A přece Pavel z vězení povzbuzuje své milé spolukřesťany k radosti v Pánu, k mírnosti, k neustaranosti a k vděčnosti. Nestěžuje si zklamaně, že všechno je prohnilé, zkorumpované, lživé, že to nestojí za nic. Naopak dodává: Konečně bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Tak si nejprve všimněte, vzkazuje Pavel i nám, že tyhle krásné, dobré hodnoty jsou. Děje se to a právě i mimo církev! Ano, i v tomhle prostředí, kde lze ukázat na tolik špatného. I v této politické situaci, která teď po volbách nastává a nikdo neví, jak se dohodnou a jaký bude další vývoj v naší zemi i navenek – je to, je to možné najít, všímat si toho, přemýšlet o tom, upozorňovat na to.

A právě to máme jako křesťané dělat. Ne se uzavírat do církve, do sborového a kostelního prostředí, a na svět okolo hledět kysele, s odkazem, že přece i z Bible slyšíme, že svět ve zlém leží. A jestli se někde něco dobrého, četného pravdivého urodí, tak je to snad jen v církvi, mezi námi, a to ještě jako šafránu. Apoštol Pavel vede své bratry a sestry ve víře k jinému pohledu a směřování. Přiznávám, že to potřebuji sám slyšet. A myslím, že to všichni křesťané potřebují slyšet. Protože taky mám ten sklon někdy, že jsem otrávený ze světa okolo, z prostředí, v němž žijeme, a spíš mívám pak tendenci se uzavřít od toho zkaženého světa kolem, než, že bych – jak vyzývá Pavel – přemýšlel o tom, kde je cokoli pravdivého, čestného…

O tom je totiž třeba přemýšlet. My křesťané máme přemýšlet nejen o sobě a o své víře a zbožnosti a o svém sboru a co s tím vším. Ale máme přemýšlet o všem, co se kdekoli, právě mimo kostelový prostor, děje pravdivého, čestného, atd. zkrátka o všem, co lidem společně opravdu prospívá. A máme o tom přemýšlet ne proto, abychom si o tom udělali vlastní názor a zorientovali se. Přemýšlet o tom všem máme, abychom právě tohle kladné, dobré, pravdivé, nadějné, hodnotné objevovali a upozorňovali na to, pozdravovali to a ukazovali na to.

A to je právě taky role a poslání nás, milí křesťané. Tím se máme lišit od všeho, co se ukazuje jako falešné, lživé, nepoctivé, nečestné, arogantní, prospěchářské, co je hodno opovržení a odsouzení, a často to naopak prochází. Vy, křesťané, se tímhle vůbec nezabývejte. O tom nepřemýšlejme. To je ztráta času a energie. Protože my máme naopak přemýšlet a hledat a objevovat vše co, je pravdivé… A to nejen kvůli sobě, abychom my byli v pohodě. A už vůbec ne, abychom si něco namlouvali nebo barvili na růžovo. Ale abychom tím všechno to pravdivé a dobré objevovali a upozorňovali na to a tím to podporovali a sloužili tím druhým. Abychom přispívali k šíření dobré mysli, pozitivní atmosféry a naděje.

Protože to všechno, o čem máme přemýšlet, je vlastně taky Boží. Všechno pravdivé je přece Boží. Vše spravedlivé je Boží. Všechno čisté taky. I když se to neurodí jen v církvi. Ale ono se to rodí i jinde mezi lidmi a skrze různé lidi. Ale je to taky ovoce Ducha svatého. Ovoce Božího království. Toho si buďme vědomi, o tom všem přemýšlejme. To hledejme. Na to upozorňujme. To, co tady Pavel říká, je moc důležité v celém Novém zákoně, pro nás křesťany v první řadě. Protože to je vlastně jakási aktualizace Ježíšovy klíčové výzvy: Hledejte především Boží království a jeho spravedlnost…

A tak, o tom, milí bratři a sestry, i nadále přemýšlejme a na to i nadále dbejme, ať vládne Andrej nebo někdo jiný. Tahle výzva je pro vás ostatně právě teď nově aktuální. Protože i v téhle dnešní situaci můžete nacházet dost toho co je pravdivé, opravdové, spolehlivé. Čestné, spravedlivé a čisté. Jen si s tím musíme dát práci, abychom to zjistili. A to se mnoha lidem, třeba i z pochopitelných důvodů nechce: přemýšlet, hledat, dát si práci s tím vším, co je pravdivé. Ale proto pak je tolik lidí ochotno naslouchat populistům a nechat se krmit šťavnatými polopravdami. Vy, křesťané, máte patřit k těm, kteří si dávají tu práci. Nejen kvůli sobě.

Ale už honem zpátky k dnešnímu biblickému slovu. Asi nám přijde divné, když Pavel v závěru píše: Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. Dávat sebe za příklad? Ani svým dětem, natož pak sboru. Je fakt, že nejsme apoštol Pavel. Ale i tak. Zkusme to pochopit třeba tak, že Pavel vnímal, jak moc potřebují křesťané ve své době takových jasných napodobování hodných příkladů. Jak moc je totiž těch odstrašujících a zavádějících. Tehdy i dnes. A proto, i tom přemýšlejme, sestry a bratři, kde jsou ty napodobováníhodné příklady, nejen v církvi, ale i ve společnosti, života pravdivého, čestného. A snad se shodneme, že Pavel mezi ně patří. Vždyť taky otevřeně dokázal přiznat své slabosti i svou ubohost.

A Bůh pokoje bude s vámi. Všimněme si: zní to v těch devíti verších čtvrté kapitoly Filipským dvakrát, A ani v jednom případě to není jen zaslíbení a požehnání. Ale právě taky jako důsledek určitého našeho přístupu a jednání. Když se ničím nenecháte vyvést z míry a z mírnosti, protože věříte, že Pán všech pánů a vládců je blízko. Když budete neustaraní a neutrápení, protože se můžete modlit a vše předkládat Bohu. A když budete za všech okolností vděční, můžete věřit, že pokoj Boží, nad naše pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A podobně: Když si dáte tu práci a budete přemýšlet o všem co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, hodné lásky, co je dobré pověsti, co se považuje za ctnost a chvály hodné, a když se budete o to snažit v křesťanském stylu života podle následováníhodných příkladů, Pavla i jiných, Bůh pokoje bude s vámi. Z jeho milosti, lásky a věrnosti. Ale taky že se přizná k vašemu jednání, které k pokoji směřuje.

A tak: k tomu jsme tu my křesťané, právě v této chvíli, v této situaci povolební, v této zemi, v tomto městě. Ne jako ti, kteří se přidají k šíření zklamání, otrávenosti, skepse, pomluv, nervozity a obav z toho, jak to tady je, jak to dopadlo a kam to všechno povede. Nýbrž abychom i teď, právě teď a nadále přemýšleli o všem dobrém, které se kde děje, oceňovali to, upozorňovali na to a usilovali žít dál podle křesťanských vzorů. A Pak nás nikdo nesvede od víry, že Bůh pokoje bude s námi.

Modleme se:

Pokorně vyznáváme před Tebou, nebeský Otče, že jsme zhřešili myšlenkami, slovy, činy i nekonáním. Nejprve každý v tichosti.

Tichá chvíle

Otče nebeský, sami se nemůžeme ze svých hříchů vykoupit. Naději hledáme jen ve Tvém nekončícím milosrdenství a toužíme po milosti a odpuštění pro tvou oběť smíření, Pane Ježíši.

Daruj nám nové společenství s Tebou a spolu navzájem.

O to společně prosme Pána slovy „Pane, smiluj se nad námi!“
S: Pane, smiluj se nad námi!

Smíme upokojit svá svědomí a přijmout za svá slova milosti: Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Amen.

 


Kázání ke stažení v PDF: Kázání Petra Pivoňky z neděle 22. 10. 2017

FacebookTwitterGoogle+LinkedInPinterest

Podobné články


Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*